Облигационно право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ оказва правна помощ и консултира както физически лица, така и търговски дружества по повод техните договорни правоотношения. Нашите услуги в областта на облигационното право включват:
Устни и писмени консултации, представителство и участие в преговори, във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори.
Изготвяне на договори: покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка и др.
Изготвяне на пълномощни, декларации, нотариални покани.
Съдействие и представителство при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения.
Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори.
Процесуално представителство по дела за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване.