Семейно право

Услугите, които адвокатите в адвокатска кантора „Янков и съдружници“ извършват в областта на семейното право включват:

  • Консултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори.
  • Участие в преговори и изготвяне на брачни договори.
  • Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред.
  • Консултации, преговори и представителство във връзка с уреждане на последиците от прекратяването на брака – упражняване на родителските права, ползване на семейното жилище, издръжка, подялба на имуществото, придобито по време на брака, фамилното име след развода и др.
  • Процесуално представителство по дела за определяне на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка; съдействие при неплащане на издръжка.
  • Процесуално представителство по дела за упражняване, лишаването, ограничаване или възстановяване на родителски права.
  • Процесуално представителство по дела за оспорване на бащинството, както и по дела за установяване на произход от майката или от бащата.