Трудово право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ представлява и консултира както работници, така и работодатели по въпросите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство. Извършваните от нас услуги в областта на трудовото право включват:

  • Консултации по прилагането на съществуващата нормативна уредба, както и при промени в същата.
  • Консултации във връзка със сключването, изменението и прекратяването на индивидуални и колективни трудови договори.
  • Консултации и правна помощ при наемане на чуждестранни работници.
  • Консултиране на работодатели при изготвяне на вътрешни актове в предприятието – правилници, щатни разписания, заповеди и др.
  • Представителство пред Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
  • Консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство по трудови дела – искове за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетения, неизплатени заплати.