Търговско право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ извършва следните услуги в областта на търговското право:

 • Консултации при избор на правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност.
 • Учредяване и регистрация на еднолични търговци и търговски дружества.
 • Правно обслужване на търговци и търговски дружества.
 • Консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с вписване в Търговския регистър на промени в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества.
 • Обявяване на годишни финансови отчети и други актове в Търговския регистър.
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделянe, разделяне.
 • Сделки с търговски предприятия.
 • Търговски сделки – консултации, изготвяне, участие в преговори, представителство при сключване на търговски договори.
 • Представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове за неизпълнение на търговски договори.
 • Процесуално представителство по търговски спорове пред съд и арбитраж.
 • Представителство и съдействие при събиране на изискуеми вземания.
 • Ликвидация и несъстоятелност.